كاشت گلهای فصلی و وجین علف های هرز و پاكسازی فضای سبز موجود در فرودگاه سمنان
۱۳:۵۱:۲۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

کاشت گلهای فصلی و وجین علف های هرز و پاکسازی فضای سبز موجود در فرودگاه سمنان که روزانه ۱۵ نفر نیروی کارگری مشغول به کار بودندبازگشت                   

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0